Stadgar för Lennart Hellsing-sällskapet

Stadgar för Lennart Hellsing-sällskapet

 • 1. Sällskapets namn är Lennart Hellsingsällskapet.
 • 2. Styrelsen har sitt säte på Svenska barnboksinstitutet, f n i Stockholm.
 • 3. Sällskapet är öppet, ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet samt verkar utan enskilda vinstintressen men med klart uttalad demokratisk, pacifistisk och humanistisk inriktning.
 • 4. Lennart Hellsingsällskapets ändamål är
   • att samla vänner och intresserade av Lennart Hellsings liv och verk
   • att stödja spridning av information om Lennart Hellsings författargärning
   • att främja utgivningen av Lennart Hellsings poesi och visor för barn och vuxna, prosa, dagsverser, libretton och andra texter
   • att uppmuntra forskning om Lennart Hellsing och hans verk
   • att vara ett forum för spektakel, fest, poesi, bild, musik och dans i Lennart Hellsings anda.
 • 5. Sällskapets medlemmar kallas kusiner, dess ordförande Magister Tjeder, sekreteraren Kors-och-Tvärs, kassören Hit-och-Dit, den fest- och spektakelansvariga för Moster Ester, den som ansvarar för rörelse och musik kallas Opsis och den bildansvarige benämns Fibbelin. Dessa kan alla vara av annorlunda kön. Kusin är den som betalar kusintaxa och som stöder sällskapets ändamål. Sällskapet kan vid årsspektaklet på förslag av styrelsen kalla enskild kusin att vara favoritkusin. Favoritkusin betalar ej kusintaxa.
 • 6. Kusintaxa erläggs årligen. Taxans storlek bestäms för vart år av årsspektaklet.
 • 7. Sällskapets högsta beslutande organ är årsspektaklet. Extra spektakel kan hållas om styrelsen, revisorerna eller om minst två femtedelar av kusinerna anser att behov föreligger. Styrelsen eller revisorerna kallar till extra spektakel.
 • 8. Årsspektakel ska hållas i vårens tid före eller på Lennart Hellsings födelsedag den 5 juni.
 • 9. Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.
 • 10. Kallelse till årsspektakel ska vara kusinerna tillhanda senast sex veckor före årsspektaklet. Fullständiga spektakelhandlingar ska finnas tillgängliga senast tre veckor före årsspektaklet.
 • 11. Vid årsspektaklet ska följande ärenden upptas på dagordningen, som sänds i samband med kallelsen till årsspektaklet:
  • Spektaklets öppnande
  • Val av spektakelledare och spektakelskrivare
  • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte spektakelledaren justera protokollet
  • Fråga om spektaklets stadgeenliga utlysande
  • Upprättande av röstlängd
  • Fastställande av dagordning
  • Magister Tjeder presenterar verksamhetsberättelsen
  • Hit-och-Dit presenterar ekonomisk berättelse
  • Revisionsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående verksamhetsår
  • Styrelsen presenterar verksamhetsplan och budgetförslag för kommande verksamhetsår
  • Fastställande av kusintaxa för nästkommande verksamhetsår
  • Val av Magister Tjeder för nästkommande verksamhetsår (Magister Tjeder kan omväljas obegränsat antal gånger)
  • Val av Fröken Hit-och-Dit för nästkommande verksamhetsår (Fröken Hit-och-Dit kan omväljas obegränsat antal gånger)
  • Val av styrkusiner utöver Magister Tjeder och Fröken Hit-och-Dit för nästkommande verksamhetsår (enskild styrkusin kan omväljas obegränsat antal gånger)
  • Val av två revisorer och en suppleant för nästkommande verksamhetsår
  • Val av valberedning för nästkommande två verksamhetsår
  • Eventuellt val av favoritkusin
  • Inkomna motioner
  • Övriga ärenden
  • Årets verkliga spektakel
  • Årsspektaklets avslutande.
  • 12. Årsspektaklet är beslutande med det antal kusiner som är närvarande. Rösträtt har den kusin som erlagt kusintaxa. Vid årsspektaklet fattas beslut genom acklamation. Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat föreskrivs på annan plats i sällskapets stadgar. Vid lika röstetal har Magister Tjäder utslagsröst.
  • 13. Kusin kan väcka motion till årsspektaklet. Motion ska vara skriftlig och vara styrkusinerna tillhanda senast åtta veckor före årsspektaklet.
  • 14. Valbar till styrelsen är varje kusin som är enskild person. Till revisor kan utses såväl kusin som icke kusin.
  • 15. Sällskapets styrelse ska bestå av fem till åtta styrkusiner. Om möjligt ska en representant för familjen Hellsing ingå i styrelsen. Magister Tjeder utses av årsspektaklet. Styrelsen utser inom sig Kors-ochTvärs, Hit-och-Dit, Opsis, Fibbelin och Moster Ester (se § 5) samt fördelar uppdrag som den anser vara av värde för sällskapets verksamhet. Styrelsen kan vid behov adjungera kusiner. Styrkusinerna är gemensamt ansvariga för sällskapets förvaltning och för de beslut som fattas inom styrelsen. Magister Tjeder kallar till styrelsespektakel när behov föreligger, dock minst tre gånger per verksamhetsår. Styrelsespektakel kan också hållas på annan styrkusins begäran. Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet styrkusiner är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger Magister Tjeder utslagsröst.
  • 16. Styrelsen utser inom sig två eller fler personer som var för sig kan teckna sällskapets firma.
  • 17. Styrelsen ska
 • förbereda sällskapets spektakel, årsspektaklen och eventuella extra spektakel
 • förvalta sällskapets tillgångar
 • leda sällskapets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och de beslut som årsspektaklet fattat
 • företräda sällskapet i myndighets- och mediekontakter
 • till årsspektaklet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • i god tid före årsspektaklet överlämna berättelser, protokoll och räkenskaper till revisorerna.
 • 18. Revisorerna ska granska sällskapets förvaltning och räkenskaper samt avge skriftlig revisionsberättelse vid ordinarie årsspektakel.
 • 19. Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedels majoritet av röstetalet på två på varandra följande spektakel, varav minst ett ska vara årsspektakel. Kallelse till det andra spektaklet kan inte göras förrän det första har hållits. I kallelsen ska anges vilket beslut det första spektaklet har fattat.
 • 20. För beslut om upplösning av sällskapet fordras 4/5 majoritet av röstetalet på två på varandra följande årsspektakel. Beslut om sällskapets tillgångar, i händelse av upplösning, fattas med 4/5 majoritet av det sista årsspektaklet och ska tillfalla en verksamhet eller ett ändamål som är i sällskapets anda.

Dessa stadgar antogs på Lennart Hellsing-sällskapets spektakel den 14 december 2010 och reviderades 14 december 2011.